Obchodní podmínky

Základní informace pro kupující:

 • Dodavatel zboží (prodávající): SolidVision, s.r.o. (dále jen Společnost)
 • Sídlo společnosti: Brno, Josefy Faimonové 2409/11a, PSČ: 628 00
 • IČ: 26280442
 • DIČ: CZ26280442
 • Zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41615
 • Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.., č.ú.:159664247/0600
 • E-mail: info(a)solidvision.cz
 • Telefonní kontakt: +420 533 433 111
 • Fax: +420 533 433 110

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky se vztahují na vznik a obsah právních vztahů, které vzniknou při nákupu v internetovém obchodě www.solidvision.cz/eshop. Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (shora označená Společnost) a kupujícího, který za podmínek vymezených na stránkách www.solidvision.cz/eshop, provede závaznou objednávku nabízeného zboží.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v dle právního řádu České republiky.

Je-li smluvní stranou na straně kupujícího spotřebitel, řídí se vztahy, které vzniknou při nákupu v internetovém obchodě www.solidvision.cz/eshop, zejména Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. a v souladu s těmi právními předpisy také těmito obchodními podmínkami.

Je-li smluvní stranou na straně kupujícího podnikatel, řídí se vztahy, které vzniknou při nákupu v internetovém obchodě www.solidvision.cz/eshop, zejména Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. a v souladu s těmi právními předpisy také těmito obchodními podmínkami, pokud tyto obchodní podmínky neupravují přímo práva a povinnosti kupujícího v postavení spotřebitele.

Definice pojmů

Prodávající je společnost SolidVision, s.r.o. (Společnost), která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, a která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícím výrobky nebo poskytuje služby nabízené v internetovém obchodě www.solidvision.cz/eshop.

Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která provede objednávku v internetovém obchodě www.solidvision.cz/eshop, za účelem koupě výrobku nebo služeb zde nabízených. S ohledem na zákonnou úpravu se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je fyzická i právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (§52 Občanského zákoníku).

Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či služby za účelem svého podnikání. Není-li kupujícím prokázán opak, má se za to, že v případě, kdy do své objednávky uvede své IČ nebo DIČ, objednává tyto pro výkon svého podnikání, a že vystupuje v kupní smlouvě jako podnikatel, tedy jako kupující, který není spotřebitelem.

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel (§52 Občanského zákoníku).

Kupní smlouva je smlouva, kterou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží (příp. vč. služby) a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu. Objednání zboží provádí kupující za podmínek a způsobem stanoveným v internetovém obchodě www.solidvision.cz/eshop.

Uzavření kupní smlouvy

Před uzavřením kupní smlouvy poskytuje prodávající kupujícímu informace potřebné k jejímu uzavření, a to jednak přímo na stránkách internetového obchodu v rámci nabídky zboží a při provádění objednávky (toto uvedení informací dále označeno zkratkou IO), a dále v těchto obchodních podmínkách (toto uvedení informací dále označeno zkratkou OP). Těmito informacemi jsou zejména:

 • označení prodávajícího IO, OP - viz. výše
 • označení zboží jeho názvem a hlavními charakteristikami, popis vlastností zboží IO
 • cena zboží uvedená bez DPH, s uvedením výše DPH a cena vč. DPH. Tato cena zahranuje všechny daně a poplatky, pokud k ní mají být dle právních předpisů přiúčtovány. IO
 • náklady za dodání zboží, které se provedením objednávky zavazuje hradit kupující IO
 • způsob platby kupní ceny a příp. nákladů za dodání IO
 • uvedení práva na odstoupení od kupní smlovy, vč. podmínek a postupu OP - viz. níže
 • náklady na použití telekomunikačních prostředků OP - viz. níže
 • doba, po kterou zůstává nabídka v platnosti OP - viz. níže
 • informace o službách prodávajícího poskytovaných kupujícímu po prodeji OP - viz. níže
 • informace o poskytnuté záruce na zboží - OP viz. níže

Kupující provedením úkonů, označených na stránkách internetového obchodu jako objednávka, provádí návrh na uzavření kupní smlouvy s obsahem, který vymezil v objednávce, a prodávající potvrzením této objednávky návrh kupní smlouvy přijímá. Účinky uzavření kupní smlouvy nastávají okamžikem, kdy je kupujícímu doručeno od prodávajícího potvrzení objednávky, které obsahuje označení objednaného zboží a cenu. Toto potvrzení je prodávající povinen zaslat kupujícímu písemně formou mailové pošty na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Toto potvrzení je stranami považováno za formu kupní smlouvy určené k tisku a archivaci.

Okamžikem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán těmito obchodními podmínkami, se kterými již provedením objednávky vyslovuje svůj souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky na úvodní stránce internetového obchodu, a to vč. odkazu umožňujího otevření aktuálního znění těchto obchodních podmínek, vč. jejich tisku a archivace. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

Kupující bere na vědomí, že kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce, je-li její obsah pro strany nesporný.

Kupní smlouva je prodávajícím archivována po dobu do jejího splnění, vč. doby trvání nároků z vad. Uzavřená kupní smlouva a její obsah není přístupná třetím osobám.

Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné v rámci procesu objednávání z formulářů v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně měnit a opravit, přičemž je v průběhu vyplňování objednávky upozorněn na absenci či chyby ve vyplnění podtatných částí objednávky.

Nabídka zboží a jeho ceny je v platnosti po dobu, kdy je zobrazena na stránkách internetového obchodu www.solidvision.cz/eshop.

Náklady na použití komunikačních prostředků, vč. komunikačních prostředků na dálku, nese ta strana, která ke svému projevu vůle prostředek použije.

Platební podmínky

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, uvedených na stránkách internetového obchodu. Smluvenou se cena stává v okamžiku potvrzení objednávky obsahující cenu prodávajícím. Je-li aktuální cena (cena odlišná od ceny uvedené na stránce internetového obchodu) totožná nebo nižší než na objednávce, je kupujícímu potvrzena na potvrzení objednávky a zboží je mu dodáno za tuto aktuální cenu. Pokud je aktuální cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího prostřednictvím písemné mailové zprávy, který může novou cenu přijmout zasláním písemné mailové zprávy. Teprve po takovémto doplnění objednávky je prodávající oprávněn zaslat kupujícímu potvrzení objednávky s uvedením této vyšší ceny.

Kupní cenu je možné platit buď v hotovosti při předání předmětu plnění nebo bezhotovostním převodem na účet u MONETA Money Bank a.s., č.ú.:159664247/0600. Volba způsobu placení je na kupujícím, který způsob placení závazně zvolí v průběhu vyplňování objednávky na stránkách internetového obchodu. Platba v hotovosti při osobním převzetí zboží v místech určených prodávajícím se provádí přímo vůči prodávajícímu, při zaslání zboží, je platba v hotovosti prováděna prostřednictvím dobírky.

Prodávající je oprávněn požadovat před dodáním zboží zálohu ve výši až 100 % hodnoty kupní ceny objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad". Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

Dodací podmínky

Prodávající dodá zboží kupujícímu buď na místech vymezených k osobnímu převzetí zboží na stránkách internetového obchodu nebo jeho zasláním na místo určené kupujícím.

V případě osobního převzetí zboží je kupující povinen vyzvednout zboží ve stanovené době v místě dodání, které závazně zvolil v průběhu vyplňování objednávky na stránkách internetového obchodu. Prodávající je oprávněn v případě úhrady zboží bezhotovostním převodem stanovit termín vydání zboží až po ověření připsání kupní ceny na účet.

Při dodání zboží jeho zasláním doručuje prodávající zboží na místo stanovené kupujícím v průběhu vyplňování objednávky na stránkách internetového obchodu, přičemž tímto místem je uvedená dodací adresa, a v případě, že tato není uvedena, pak adresa fakturační. Konkrétního dopravce zboží volí prodávající z možností uvedených na stránkách internetového obchodu. Všechny náležitosti a podmínky dodání, zejména čas a způsob doručení v případě nezastižení kupujícího přepravcem, se řídí platnými předpisy dopravce. Náklady na dopravu je povinen uhradit kupující v ceně uvedené na formuláři objednávky na stránkách internetového obchodu, a je oprávněn zvolit možnost dodání zboží po zaplacení kupní ceny bezhotovostním převodem na účet prodávajího nebo na dobírku.

Zboží bude dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího dodáno v co nejkratším termínu, obvykle do 15 pracovních dnů, ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Prodávající není povinen dodat zboží dříve než do 7 pracovních dnů ode dne připsání kupní ceny na jeho účet v případně bezhotovostní úhrady kupní ceny.

Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na zvoleném místě dodání.

Součástí dodávky není instalace předmětu plnění.

Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši, vč. případného poplatku za uskladnění.

Prodávající není povinen poskytovat kupujícímu po prodeji zboží jiné služby, než jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách nebo nabídnuty na příslušných stránkách internetového obchodu.

Kupující, který kupuje v rámci dodání zboží počítačové programy bere na vědomí, že zpřístupněním poskytnutého softwarového produktu, nejčastěji okamžikem instalace softwarového produktu, se tento stává vázaným licenční smlouvou přímo s autorem daného počítačového programu a je povinen dodržet veškeré licenční podmínky, není-li u konkrétního dodaného počítačového programu stanoveno jinak.

Odstoupení od smlouvy

V souladu s §53 Občanského zákoníku může spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží bez udání důvodu.

Odstoupit od kupní smlouvy nemůže v souladu s ust. §53 odst. 8 Občanského zákoníku spotřebitel v případě dodávky audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.

V případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem je tento povinen dodržet dále uvedený postup. To platí i při jiném zrušení smlouvy přiměřeně. Spotřebitel je povinen zejména:

 • odeslat dopis na adresu Společnosti s textem:
  "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis. Alternativně je možné uvést jiný text obdobného charakteru, který bude vyjadřovat projev vůle o odstoupení od smlouvy.
 • zboží doručit vždy jen na adresu: Brno, Josefy Faimonové 2409/11a, PSČ: 628 00
 • zboží, které se v rámci odstoupení od smlouvy vrací zpět, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Doporučuje se zboží pojistit. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží bude uhrazená kupní cena vrácena prodávajícím spotřebiteli složenkou nebo převodem na účet uvedený spotřebitelem, a to nejpozději do 20 pracovních dnů po obdržení vráceného zboží, nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem musí být prodávajícímu doručeno nejpozději 14. den od převzetí plnění, jinak je toto odstoupení od smlouvy neúčinné.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek pro odstoupení od smlouvy, v důsledku čeho nedojde k řádnému odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebude odstoupení od spotřebitelské smlouvy akceptováno prodávajícím a zboží bude vráceno na náklady spotřebitele tomuto zpět.    

Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může prodávající po spotřebiteli požadovat náhradu škody za snížení hodnoty vraceného zboží, tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, a dále v případě, že kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu.. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

Vedle shora uvedených důvodů mají strany kupní smlouvy právo od této odstoupit z dalších zákonem předvídaných důvodů.

Odpovědnost za vady zboží - záruka, rozpor s kupní smlouvou

Záruční práva

Při prodeji zboží spotřebiteli je dána zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky arozsah prodloužené záruky. Záruční doba počíná běžet od převzetí zboží spotřebitelem.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené jejím obyklým užíváním. Kratší životnost výrobku vzhledem k uvedenému opotřebení věci způsobeném jejím obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Ten může být nahrazen dokladem o zakoupení věci, pokud obsahuje obchodní firmu prodávajícího, IČ a sídlo. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, tedy, že je zejména bez vad, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
 • přiměřeným snížením kupní ceny
 • náhradním dodáním zboží
 • odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

Reklamace - uplatnění odpovědnosti za vady

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.

V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

V případě koupě zboží kupujícím, který není spotřebitelem, a u nějž se má za to, že nakupuje výrobky či služby za účelem svého podnikání, se shora uvedené podmínky ohledně nároků z vad zboží a záruky na zboží nepoužijí. V tomto případě se vztahy z vad dodaného zboží řídí výlučně příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

Ochrana osobních dat

Společnost se zavazuje dodržovat veškeré ustanovení zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací, které získá při své činnosti o osobě kupujícího.

Údaje, které kupující zadává při registraci jsou použity k realizaci a zaúčtování platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci. Údaje o činnosti a nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací a podobně) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám. Informace jsou shromažďovány výlučně pro zkvalitnění služeb a nejsou zásadně poskytovány třetím osobám. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Toto zpracování a shromažďování osobních údajů může být ze strany prodávajícího v budoucnu použito za účelem případné nabídky obchodu a služeb kupujícímu. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv dle §21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je ze strany subjektu údajů dobrovolné, nicméně jejich sdělením je podmíněno uzavření kupní smlouvy či jiného závazku.